top of page

Nền tảng học thuật và chuyên nghiệp

Số năm kinh nghiệm

Tháng 4 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998

Phó Giám đốc, ABC Solutions

Đây là mô tả trong CV của bạn. Mô tả cụ thể bằng cấp, công việc, giải thưởng hoặc kinh nghiệm được liệt kê. Các CV hiệu quả nhất cung cấp một cái nhìn rõ ràng về nơi bạn đến và nơi bạn đang đi theo cách mà người đọc dễ dàng xem qua một cách nhanh chóng.

Tháng 1 năm 1995 đến tháng 2 năm 1997

Trưởng dự án, Nhóm Tư vấn HE

Đây là mô tả trong CV của bạn. Mô tả cụ thể bằng cấp, công việc, giải thưởng hoặc kinh nghiệm được liệt kê. Các CV hiệu quả nhất cung cấp một cái nhìn rõ ràng về nơi bạn đến và nơi bạn đang đi theo cách mà người đọc dễ dàng xem qua một cách nhanh chóng.

Tháng 11 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000

Tư vấn Độc lập, Khu vực Đại Boston

Đây là mô tả trong CV của bạn. Mô tả cụ thể bằng cấp, công việc, giải thưởng hoặc kinh nghiệm được liệt kê. Các CV hiệu quả nhất cung cấp một cái nhìn rõ ràng về nơi bạn đến và nơi bạn đang đi theo cách mà người đọc dễ dàng xem qua một cách nhanh chóng.

bottom of page