top of page

Công việc trước

Mục tiêu đạt được

Fish
Butterfly
WIne Turbines

Giới thiệu sản phẩm mới

Tháng 3 năm 2001

Tự động hóa quá trình

Tháng 3 năm 2001

Tiếp thu và đào tạo công nghệ

Tháng 3 năm 2001

bottom of page